Regulamin – bieg główny

Regulamin Zawodów

5. Bieg o Breńskie Kierpce

1. ORGANIZATOR

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

 

2. CEL IMPREZY

- promocja gminy Brenna,

- popularyzacja biegów górskich,

- promocja sportu, walorów turystycznych Gminy Brenna.

 

3. TERMIN, MIEJSCE  I PROGRAM ZAWODÓW

- 13 sierpnia 2017 r.,

- Park Turystyki w Brennej, ul. Malinowa 2 B, 43-438 Brenna – start i meta zawodów

 

BIURO ZAWODÓW:

12.08.2017 r. (sobota)16:00-19:00 – w przeddzień zawodów: Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, parter budynku Amfiteatru

 

13.08.2017 r. (niedziela)8:00-10:00 - dzień zawodów: okolice startu/mety biegu, Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, przed sceną Amfiteatru

 

Program zawodów – 13.08.2017 r.:

8:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie zgłoszeń (punkt  7 Rz),

8:00 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń do biegów dzieci i młodzieży,

11:00 – start biegu głównego,

11:05 – start biegów dzieci i młodzieży,

13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii biegów dzieci i młodzieży,
14:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego i poszczególnych kategorii,

14:30 – zakończenie imprezy.

 

Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie www.brenskiekierpce.pl w zakładce Regulamin – biegi dla dzieci i młodzieży w terminie do 30.04.2017 r.

 

4. TRASA BIEGU

- start i meta – Park Turystyki w Brennej,

- dystans 15,3 km,

- nawierzchnia asfaltowa (8 %), droga leśna i częściowo utwardzona (92 %), szczegóły www.brenskiekierpce.pl – zakładka „Trasa”.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu biegu ukończyli 18 lat, podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu i braku przeciwskazań zdrowotnych, dokonają prawidłowej rejestracji oraz opłacą wpisowe. Podpis na oświadczeniu będzie oznaczał akceptację niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dla potrzeb Organizatora, a także potwierdzał, że stan zdrowia zawodnika pozwala na uczestnictwo w tego typu biegu. Oświadczenie zawodnika należy własnoręcznie podpisać w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów.

- zawodnik, aby zostać dopuszczonym do biegu, musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w 5. Biegu o Breńskie Kierpce. Po godzinie 10:00 w dniu biegu numery startowe nie będą wydawane!

 

6. ZGŁOSZENIA

- internetowo – za pośrednictwem formularza w zakładce „Rejestracja zawodników” na stronie www.brenskiekierpce.pl – w terminie do 23 lipca 2017 r.,

- osobiście – w siedzibie Organizatora – w terminie do 23 lipca 2017 r.,

- w Biurze Zawodów w przeddzień biegu lub w dniu biegu, o ile wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany.

 

WAŻNE!

Zgłoszenia drogą internetową lub dokonane w siedzibie Organizatora, które nie zostaną opłacone w terminie do 25 lipca 2017 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora) zostaną usunięte z listy startowej. W takim przypadku usunięty z listy startowej zawodnik, aby wystartować w zawodach, będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia do biegu – osobiście w Biurze Zawodów, o ile limit uczestników przewidzianych dla biegu głównego nie zostanie wcześniej wyczerpany.

 

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

Ustala się limit zawodników biegu głównego na 500 osób. O zakwalifikowaniu się na listę startową decyduje data zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora oraz poprawne dokonanie rejestracji. W przypadku, gdy prawidłowe zgłoszenia w terminie do 23 lipca 2017 r. lub wcześniej wyczerpią przewidziany limit uczestników, lista startowa zostanie zamknięta, a zgłoszenie się do biegu głównego w Biurze Zawodów będzie niemożliwe.

 

8. OPŁATA STARTOWA

- 50 zł (brutto) – w terminie do 25 lipca 2017 r.:

- osobiście w siedzibie Organizatora lub

- przelewem:

 • nr konta:

Beskidzki Bank Spółdzielczy – 41 8111 0009 2001 0037 0031 0001

 

IBAN:PL41811100092001003700310001

SWIFT code: POLUPLPR/BIC  code: POLUPLPR

 

 • dane do przelewu:

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

 

 • tytułem:

„imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia, numer telefonu”

- 70 zł (brutto) – w dniu biegu, o ile zgłoszenia będą przyjmowane (punkt 7 Rz)

 

9. KLASYFIKACJE

- generalna kobiet i mężczyzn,

- kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych,

- kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Brenna (miejsca 1-3),

- kobiet i mężczyzn – najstarsza/y i najmłodsza/y uczestnik.

 

10. KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety:

K1 – 18-29 lat (roczniki 1999-1988)

K2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)

K3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)

K4 – 50 lat i starsze (rocznik 1967 i poniżej)

 

Mężczyźni:                                                                                                                                                                          

M1 – 18-29 lat (roczniki 1999-1988)

M2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)

M3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)

M4 – 50-59 lat (roczniki 1967-1958)

M5 – 60-69 lat (roczniki 1957-1948)

M6 – 70-79 lat (roczniki 1947-1938)

M7 – 80 lat i starsi (rocznik 1937 i poniżej)

 

WAŻNE

Zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-5 w klasyfikacji generalnej są również klasyfikowani w kategorii wiekowej, do której zostali przypisani.

11.  NAGRODY

Finansowe:
-klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 500 PLN + „Breńskie Kierpce” + puchar
II miejsce – 400 PLN + puchar
III miejsce – 300 PLN + puchar
IV miejsce – 200 PLN
V miejsce – 100 PLN

 

Rzeczowe:

- kobiety i mężczyźni w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3:
I miejsce – nagroda rzeczowa + puchar
II i III miejsce – nagroda rzeczowa

- kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Gminy Brenna za miejsca 1-3:
I-III miejsce – nagroda rzeczowa + puchar

- nagrody upominki dla najstarszych i najmłodszych zawodników uczestniczących w biegu (kobiety i mężczyzny)

 

WAŻNE!
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych!

Nagrody nie przechodzą na kolejnych zawodników w danej kategorii.

 

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy,
 • pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznakowaną trasę,
 • napój (izotonik),
 • bon na posiłek,
 • pamiątkową koszulkę techniczną z biegu,
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • pamiątkowy dyplom,
 • obsługę techniczną,
 • depozyt w godzinach 8:00 – 14:00,
 • 3 punkty z wodą na trasie,

 

Zawodnikom, którzy dokonają rejestracji po 23 lipca 2017 r., o ile taka możliwość zaistnieje, Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki technicznej w interesującym rozmiarze.

 

13. LIMIT CZASU

- ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego na 3 godziny.

 

14.   POMIAR CZASU

- pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienie zawodników na linii startu. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

 

15.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-  nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów przez zawodnika grozi dyskwalifikacją,

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie zawodów. W przypadku zmian  informacje o nich pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie,

-  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy,

- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy, łącznie z jej odwołaniem bez podania przyczyny,

- jeżeli zawodnik wycofa się z rywalizacji, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,

- wszystkich zawodników na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy,

-  uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie,

- Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w  przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego,

- Zawodnikom, którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, a rezygnują z udziału w biegu lub nie wystartują, wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania wpisowego na konto innego zawodnika,

- zabrania się korzystania z kijów (np. do Nordic Walking) podczas biegu,

- w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator,

- ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu zawodów należy do Organizatora,

- Organizator utworzył profil Biegu o Breńskie Kierpce na Facebooku w celu przekazywania
zainteresowanym różnego rodzaju informacji o samym biegu oraz środowisku biegowym
- www.facebook.com/brenskiekierpce

 

16. KONTAKT DO ORGANIZATORA

Koordynator Biegu:

Krzysztof Gawlas

tel. 793 11 88 77 (Play)

e-mail: k.gawlas@brenna.org.pl

 

 

 ORGANIZATOR

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Zamykając ten komunikat zgadzasz się z Polityką Prywatnościx